Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti Liek s.r.o.  v platnom znení od 1.10.2012.

Fakturačná adresa:

Liek, s.r.o.
Hviezdoslavova 19
903 01  Senec

IČO: 35 804 742
DIČ: SK 202 020 2184
Bankové spojenie: ČSOB, č.ú. 4007814646/7500

Sídlo firmy:
Hviezdoslavova 19
903 01  Senec

I. Úvodné ustanovenie

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a zákazníkom internetového obchodu www.saforelle.eu

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť Liek s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 19, 903 01  Senec,(ďalej ako predávajúci), Predávajúci je riadne zapísaný v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sro  Vložka č. 23331 / B. Zákazníkom sa rozumie každý návštevník internetových stránok prevádzkovateľa, ktorý prostredníctvom systému internetového obchodu odoslal riadnu objednávku (ďalej iba kupujúci).

II. Podmienky pre objednávku

Predávajúci uskutočňuje ponuku tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.saforelle.eu  Internetový obchod predávajúceho umožňuje kupujúcemu objednať tovar. Kupujúci objednáva tovar elektronickou cestou priamo z internetu, prostredníctvom formulára vytvoreného pre tento účel. Takto doručená objednávka je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy len v prípade, že obsahuje všetky informácie, ktoré kupujúci riadne vyplní v objednávkovom formulári. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, príp. dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom. Objednávku môže kupujúci zrušiť bez akýchkoľvek sankcií len v prípade, že tovar ešte nebol vyskladnený a/alebo doručený.

V inom prípade má predávajúci právo požadovať náhradu vzniknutých nákladov. Predávajúci môže objednávku zrušiť iba v prípade, že sa daný druh tovaru už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho a dohodnúť iné riešenie.

III. Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci doručí kupujúcemu tovar cca do piatich pracovných dní od jeho objednania a potvrdenia objednávky. Objednaný tovar sa odosiela hneď po jeho dodaní na sklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke v čase objednania tovaru. Objednaný tovar predávajúci doručí kupujúcemu prostredníctvom služieb Slovenskej pošty alebo iných dopravcov ako doporučenú zásielku, alebo ako doporučený balík. Miestom dodania je poštová adresa uvedená kupujúcim pri objednaní v objednávkovom formulári. Kupujúci sa stáva majiteľom tovaru až po jeho uhradení. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ktorý v minulosti neprevzal alebo riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

IV. Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá za nezávadnosť objednaného tovaru. V prípade, že tovar pri prevzatí nespĺňa podmienky uvedené v kúpnej zmluve (ďalej iba ako rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bezplatne vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to buď výmenou zakúpeného tovaru, alebo jeho opravou. Ak ani jeden z vyššie uvedených spôsobov nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od samotnej zmluvy odstúpiť.

Tento postup je neplatný v prípade, že kupujúci pri prevzatí tovaru vedel o rozpore s kúpnou zmluvou, alebo tento rozpor sám spôsobil.

V. Reklamácia poškodeného tovaru

V prípade, že kupujúci dostane poškodený kus alebo nie ním objednaný tovar, má právo na jeho výmenu nižšie uvedeným spôsobom. Poškodený alebo nesprávne dodaný tovar spolu s originálom faktúry čo najskôr pošle naspäť predávajúcemu poštou (nie dobierkou), na adresu pre reklamácie na sídlo spoločnosti. Reklamácie môže zákazník riešiť aj prostredníctvom zákazníckeho servisu na telefónnom čísle:+421 917 797 880, alebo na mailovej adrese: vassova@lieksro.sk. Pri každom kontakte budeme od Vás vyžadovať číslo Vašej objednávky.

VI. Záruka vrátenia tovaru a peňazí

Podľa zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má takto nárok na vrátenie zaplatenej sumy za tovar. Vrátený tovar kupujúci doručí prostredníctvom pošty alebo osobne, na vlastné náklady, na adresu predávajúceho. Súčasťou takejto vrátenej zásielky musí byť aj originál faktúry za dodaný tovar. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Po dodržaní všetkých vyššie uvedených podmienok je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu v čo najkratšom čase, a to buď poštovou poukážkou na adresu, kde bol pôvodne dodaný tovar, alebo prevodom na účet.

VII. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné alebo firemné údaje, ktoré poskytnete v priebehu trvania internetového obchodu sú považované za dôverné a sú chránené podľa príslušných predpisov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne žiadnej tretej osobe.

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 18.10.2012. Aktuálne znenie podmienok je vždy dostupné na stránke www.saforelle.eu. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí. V prípade, že nenastane žiadna zmena všeobecných obchodných podmienok, riadia sa práva a povinnosti účastníkov príslušnými, všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.